Jogi nyilatkozat


HOLLÓHÁZI PORCELÁNMANUFAKTÚRA
WEBSHOP

JOGI NYILATKOZAT

Jelen jogi nyilatkozat a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. (székhelye: 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11.; cégjegyzékszáma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-09-026489; adószáma: 24798954-2-05; a továbbiakban: Szolgáltató) webshopjának helyet adó weboldal működéséhez, a rajta megjelenő információkhoz kapcsolatos jogi feltételeket és a felhasználás feltételeit rögzíti.

Kérjük, a weboldal használata előtt legyen szíves elolvasni a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket!

A weboldal használata, a regisztráció és az esetleges áruvásárlások során a felhasználóktól gyűjtött, és róluk kezelt adatokkal kapcsolatos feltételeket, valamint a látogatók ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: http://hollohazi.hu/adatvedelem

A Szolgáltató webshopjának helyet adó weboldal (a továbbiakban: Weboldal), valamint az azon megjelenő bármely információ, így különösen valamennyi audiovizuális áru és tartalom, továbbá az ezeken megjelenő szerzői és iparjogi oltalom alá eső teljesítmények (a továbbiakban együttesen: Tartalom) tulajdonosa a Szolgáltató.

A Weboldal fejlesztője, működtetője és a Tartalom tárhelyszolgáltatója az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-947838, adószáma: 22988197-2-41, a továbbiakban: Fejlesztő).

A Weboldalt a Szolgáltató az általa gyártott áruk népszerűsítésére és értékesítésére hozta létre. A Weboldal használatával a Weboldal látogatói (a továbbiakban: Felhasználók) elfogadják a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat, függetlenül attól, hogy regisztrálnak-e a Weboldalon. Amennyiben jelen feltételeket a Felhasználónak nem áll módjában elfogadni, úgy kérjük a Weboldal használatának mellőzését.

A Weboldalon található esetleges hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal-tulajdonosok által fenntartott weboldalakra mutathatnak. A Szolgáltató kijelenti, hogy a link létrehozásakor az említett független weboldalak a Szolgáltató tudomása szerint nem tartalmaztak jogsértő anyagot. Az ilyen, a Szolgáltatótól független weboldalakon található adatok a weboldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen weboldalakat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ill. a Szolgáltatónak nincsen befolyása és felelőssége ezen weboldalak tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett weboldalakon, amelyek a hivatkozás elhelyezését követően történtek.

  1. A Webshop általános használati feltételei

A Weboldal megnyitásával, használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket. A Felhasználó kijelenti, hogy jogosult ezeket a feltételeket saját vagy az általa képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben jelen feltételek valamelyik kitételét bármely állam vagy az Európai Unió jogszabályai vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolja a jogszabállyal/döntéssel nem érintett feltételek végrehajthatóságát.

Jelen feltételek el nem fogadása esetén a Weboldal nem látogatható, szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

A Szolgáltató bármikor jogosult megváltoztathatni, módosítani a Weboldal tartalmát és felépítését, továbbá jogosult visszavonni a Felhasználó hozzáférését, ezért a Felhasználók számára javasolt a Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek ismételt ellenőrzése újbóli látogatáskor.

  1. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Weboldalon megjelenő Tartalom szerzői és/vagy iparjogvédelmi oltalom alatt áll. A Tartalom a Szolgáltató vagy a részére az adott tartalmi elem használatára jogot engedő más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi. A Tartalom az online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható, kivéve a Weboldal egy teljes oldalának személyes használat céljából papírra történő nyomtatását, amely a következő feltételekkel tehető meg:

  1. a Weboldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat a Felhasználók nem módosíthatják;
  2. a Weboldalon található grafikákat a Felhasználók nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
  3. a Szolgáltató szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges; e tekintetben terjesztésnek minősül a Weboldal többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala. A Weboldal egyes dokumentumaira, információira a jelen jogi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő feltételek vonatkozhatnak, amely speciális feltételek a Szolgáltató által az adott dokumentumnál vagy információnál kifejezetten jelzésre kerülnek.

Előbbieken felül a Felhasználó a Szolgáltató vagy az egyéb jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe és nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont a Szolgáltató vagy az egyéb jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül akár eredeti, akár módosított formában bármilyen médiumban nyilvánosságra hozni.

A Weboldalról származó Tartalom bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos!

Ellenkező jelzésig úgy kell tekinteni, hogy a Weboldalon megjelenő Tartalmak szerzői jogi és/vagy iparjogvédelem alatt állnak, és a Szolgáltató írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos.

A képek jelen jogi nyilatkozatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól eltérő mindennemű felhasználása jogsértőnek minősül, amely negatív jogkövetkezményt vonhat maga után.

  1. Hozzáférés a Weboldalhoz

Szolgáltató a Weboldal működtetését napi 24 órában igyekszik biztosítani, annak esetleges elérhetetlenségéért azonban jogi felelősséget nem vállal. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül jogosult a Weboldal bármikor, bármennyi ideig történő elérhetetlenné tételéhez, a Felhasználó hozzáférési jogának felfüggesztéséhez rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy bármely olyan egyéb okból kifolyólag, amely a Weboldal rendes működését átmenetileg akadályozza.

  1. A látogatók által feltölthető információkra vonatkozó feltételek

Amennyiben Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Weboldalra a Felhasználók az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozatban foglalt személyes adatok kivételével saját tulajdonú vagy harmadik személytől származó adatot vagy bármilyen információt feltöltsön, a Felhasználó az ilyen információ tulajdonjogáról lemond, Szolgáltató pedig jogosult ezen információk felhasználására. Szolgáltatót semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött információk tekintetében, az információ közléséhez fűződő jogokkal és engedélyekkel a Felhasználók kötelesek rendelkezni, a jogosulatlan feltöltésért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

A Weboldalra tilos bármilyen formában feltölteni obszcén, becsmérlő, fenyegető, gyűlöletkeltő, személyiségi jogokat sértő, pornográf vagy bármilyen formában bűncselekményt megvalósító tartalmakat. Tilos olyan információkat feltölteni, amelyek nyilvánosságra hozatalához fűződő joggal a Felhasználó nem rendelkezik, és tilos olyan alkalmazások megosztása, feltöltése, bármilyen formában történő elérhetővé tétele, amelyek a Szolgáltató, a Fejlesztő vagy a többi Felhasználó elektronikus eszközei és adatai számára veszélyesek lehetnek (pl. vírusok, kémprogramok, férgek stb.).

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen, az előbbiek szerinti visszaélés gyanúja esetén a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött információt a Felhasználó beleegyezése nélkül eltávolítsa, vagy amennyiben szükséges, az erre jogosult hatóság számára a jogsértés kivizsgálása érdekében továbbítsa. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által feltöltött információról biztonsági másolat készítésére, ezen adatok esetleges elvesztéséért, módosulásáért, károsodásáért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, mindezt a Felhasználó az információ feltöltésével köteles tudomásul venni.

Szolgáltató a Felhasználó jelen feltételekbe ütköző magatartása esetén jogosult a Felhasználó hozzáférési jogát átmenetileg vagy véglegesen megvonni, továbbá jogszabálysértés esetén a megfelelő jogi eljárást kezdeményezni, és az esetlegesen részére okozott kárt Felhasználótól követelni.

  1. Az adatok pontossága, naprakészsége, felelősségkorlátozás

A Weboldalon közölt valamennyi információ a Felhasználók érdekeit, tájékozódását és az esetleges áruvásárlás lehetővé tételét szolgálja. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban nem vállalja a felelősséget az esetleges pontatlanságokért.

A Weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, azokat a Szolgáltató a jogszabályok adta lehetőségeken belül a Weboldalon rögzített formában („as is”) nyújtja, mindenféle garancia, szavatosság vagy egyéb kötelezettségvállalás nélkül. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretein belül kizár a Weboldalon található információk pontatlanságából eredő mindennemű felelősséget, szavatosságot, jótállást, vállalást vagy bármilyen hasonló jellegű kitételt és feltételt, amelyek a jogi nyilatkozat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának a Weboldalra.

Szolgáltató továbbá nem vállal szavatosságot a Weboldal zavartalan, károkozómentes működéséért, a Weboldal által kínált szolgáltatások folyamatos elérhetőségéért azzal, hogy természetesen minden tőle telhetőt megtesz a hibátlan és zavartalan működés, valamint az esetleges hibák haladéktalan kijavítása érdekében. Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Weboldalon elérhető Tartalom és Szolgáltatások a Felhasználók valamennyi elektronikus eszközével, illetve az ezeken futó szoftverekkel kompatibilisek legyenek.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a fentiekből eredő közvetlen vagy következménykárokért, így nem felelős különösen, de nem kizárólagosan a felmerülő költségekért és elmaradt haszonért, a pénzfelhasználást érintő veszteségekért, az üzletmenet megszakadásából eredő vagy azzal összefüggő veszteségekért és károkért, továbbá a Weboldal vagy az ezen található linkeken elérhető weboldalak használatából eredő károkért, kivéve ha jogszabály a felelősség kizárását az adott károkozás tekintetében kifejezetten tiltja vagy korlátozza.

A jelen pont szerinti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Webshopon keresztül értékesített árukra vonatkozó, jogszabályokban foglalt szavatosságra.

  1. Vegyes rendelkezések

A Weboldal szerzői jogi védelem alatt álló forráskódjának tulajdonjogát a Fejlesztő fenntartja magának. (Forráskód alatt a Weboldal minden olyan részét, elemét értjük, amelyet nem a Szolgáltató, vagy a Felhasználó hoz létre.) a Weboldalon megjelenő Tartalmakkal kapcsolatban a Fejlesztő semminemű felelősséget nem vállal.

A Webldallal kapcsolatban felmerült bárminemű jogvitára a magyar és az európai jog irányadó.

Budapest, 2022. szeptember 1.

© Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft.

Minden jog fenntartva

Jogi nyilatkozat dokumetnum megtekintése

Webshop kínálatunk

Classic kép Classic
Díszes formavilág, hagyományos minta, tökéletes színharmónia.
Exclusive kép Exclusive
Művészi alkotások – porcelánból.
New Line kép New Line
Merész, újszerű, fiatalos, egyszóval „újhullámos”.
Home kép Home
Otthon, édes otthon! – porcelánnal díszítve.

Hollóházi márkabolt

3999, Hollóháza Károlyi út 11.

+36 20 592 2488

Hollóházi Porcelán Bemutató- és Kiállítóterem

1055, Budapest Falk Miksa u. 7.

+36 70 476 4374

Hollóházi garancia

Közvetlenül manufaktúrából ikon

Közvetlenül manufaktúrából

Biztonságosan csomagolva ikon

Biztonságosan csomagolva

Hungarikum ikon

Hungarikum

Pótlás ikon

Pótlás