Elállási és felmondási tudnivalók


HOLLÓHÁZI PORCELÁNMANUFAKTÚRA 

WEBSHOP

TÁJÉKOZTATÓ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGRÓL ÉS SZAVATOSSÁGI JOGOKRÓL

Jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezések kizárólag a fogyasztónak minősülő vevőkre vonatkoznak. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pontja értemében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1. Elállási/felmondási jog

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. (székhely: 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11.; cégjegyzékszám: 05-09-026489; a továbbiakban: Szolgáltató) webshopjában történt online megrendeléssel létrejött szerződéstől a vevők jogosultak indokolás nélkül elállni.

Az elállási jogot a vevő

a)         az árunak;

b)         több áru megrendelésekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak;

c)         több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak;

d)         ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak;

a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A vevő jogosult továbbá az indokolás nélküli elállás jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A vevő az elállási jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

A vevő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben vevő a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül a Szolgáltató részére elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát e fejezetben leírtak szerint gyakorolta.

A vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címek egyikére:

Postacím: 3999 Hollóháza Károlyi út 11.
E-mail: info@hollohazi1777.hu

Ha a vevő a fentiek szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése esetén a Szolgáltató eltérő fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy ebből eredően a vevőt semmilyen többletköltség nem terhelheti.

Amennyiben az áru szállítása vonatkozásában a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, úgy a Szolgáltató az ebből eredő többletköltségeket nem köteles visszatéríteni.

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a vevő az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vevő – elállása esetén – köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.

A vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. Kellékszavatosság

A megrendelt áru hibája esetén a vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a vevő már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének feltétele a hiba közlésén túl, ha a vevő igazolja, hogy az árut a Szolgáltatótól vásárolta. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap leteltét követően azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

3. Termékszavatosság

Az áru hibája esetén a vevő – választása szerint – kellékszavatossági igény helyett a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Az áru akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. Az áru hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania.

A termékszavatossági igény az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesíthető. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy az árut nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy az áru hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény ugyanazon hiba miatt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

4. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vevő az áruval vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Panaszügyintézés helye:
3999 Hollóháza, Károlyi utca 11.

Ügyfélszolgálat:
3999 Hollóháza, Károlyi utca 11.

 

Mellékletek:

1. számú melléklet:

Elállási/felmondási nyilatkozatminta.

Elállási nyilatkozat

Címzett: Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. (postacím: 3999 Hollóháza Károlyi út 11., e-mail: info@hollohazi1777.hu)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: _____________________________ 

A fogyasztó neve: __________________________________________________

A fogyasztó címe: __________________________________________________

Kelt: _________________________

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

_________________________

 

Elállási és felmondási szavatosság dokumentum letöltése

 

Webshop kínálatunk

Classic kép Classic
Díszes formavilág, hagyományos minta, tökéletes színharmónia.
Exclusive kép Exclusive
Művészi alkotások – porcelánból.
New Line kép New Line
Merész, újszerű, fiatalos, egyszóval „újhullámos”.
Home kép Home
Otthon, édes otthon! – porcelánnal díszítve.

Hollóházi márkabolt

3999, Hollóháza Károlyi út 11.

+36 20 592 2488

Hollóházi Porcelán Bemutató- és Kiállítóterem

1055, Budapest Falk Miksa u. 7.

+36 70 476 4374

Hollóházi garancia

Közvetlenül manufaktúrából ikon

Közvetlenül manufaktúrából

Biztonságosan csomagolva ikon

Biztonságosan csomagolva

Hungarikum ikon

Hungarikum

Pótlás ikon

Pótlás